:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : ليلا حيدري ملكي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : منصوره نصيري
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 2
نام : میترا نجفلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : محمدحمید محمدی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : اكبر نجفي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : سعید حیدری
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت :پایه1