:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : جعفر برزگر
حوزه قضایی : شهرستان ماهنشان
پایه وکالت : پایه 1
نام : احسان ملكي
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت : پایه 1
نام : منيژه دشتكي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 2
نام : ليلا جعفري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2
نام : علي مسگري
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1
نام : محسن مرسلي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2