:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : الهام احمدخاني
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت : پایه 2
نام : ليلا حيدري ملكي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : میترا نجفلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : آذر والي
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 2
نام : سيده سپيده كاظمي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1
نام : علي مسگري
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1