:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : ابراهیم گودرزی
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 1
نام : رباب محمدي نوبري
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت : پایه 1
نام : بهرام علي قنبري
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت : پایه 2
نام : رضا ذوالقدر
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1
نام : امين زرناني
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : معصومه انصاري حسينيه
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 1