:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : الهام رجائي قاضيلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : لیلا روجبیان
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : رضا ذوالقدر
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : سيدعلي النقي ميرمحمد رضائي
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت :پایه 1
نام : زهرا نادري
حوزه قضایی : شهرستان ماهنشان
پایه وکالت :پایه 2
نام : طاهره سليماني
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 2