:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : مهدي سميعي راد
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : سيد حميدرضا احمد شاهي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : محمدحسن ملائی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : مرضيه اكبري
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 1
نام : امیرعلی کاوندی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : اعظم محمودي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1