:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : محمد ولي پور
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : بهرام علي قنبري
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت : پایه 2
نام : مسلم ولي بيگلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : مهدی ضیغمی
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت :پایه 1
نام : بهاره فضلي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2
نام : خدايار حيدري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1