:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : راشين طاهري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : رضا ذوالقدر
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : ليلا محبي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : حسين بياتي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 2
نام : رضا عابدینی
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1
نام : سیده مینا موسوی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1