:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : مصطفي قرباني
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 1
نام : رامين كريم نژاد
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 2
نام : علي نجفي
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 2
نام : سيده سپيده كاظمي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 1
نام : نسترن امانلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : مهین علیمحمدی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2