:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : امیرعلی کاوندی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : مینا علیزاده
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : محسن احمدي
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 2
نام : صغري حيدري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : علی اکبری
حوزه قضایی : شهرستان سلطانیه
پایه وکالت :پایه 1
نام : مريم كرمي راد
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 2