:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : سیدجواد موسوی انگوراني
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : سيدعلي النقي ميرمحمد رضائي
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 1
نام : علي نجفي
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 2
نام : فهيمه جعفري
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 1
نام : سماء موید ناصری
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : محمدحسن ملائی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1