:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : صغري حيدري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : زهرا حیدری
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 1
نام : ليلا جعفري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : سلمان نصیری
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : آذر والي
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 2
نام : زهرا محمدي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2