:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : سیده مینا موسوی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : شيوا كلانتري
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت : پایه 1
نام : حميد محبي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : خدیجه ابراهیم خانی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : اکرم علیرضایی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : سيدمهدي رضوي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 2