:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : مهدي ضيغمي
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت : پایه 2
نام : کبری محمودی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : مژگان کاظمی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : منصوره نصيري
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت :پایه 2
نام : حسين بياتي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 2
نام : اكبر محمدي پناه
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2