:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : سيد داود موسوي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : حمید نصرالهی
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 1
نام : اميرحسين عقيلي
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 2
نام : زهرا باباجمادي
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 2
نام : منيژه دشتكي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 2
نام : سارا نيكومنش
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2