:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : گلاره نظرنيا
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : محمد باقر حيدري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : حمیده باقرزاده
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : مهرداد بهنامی
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت :پایه 2
نام : مهین علیمحمدی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2
نام : رضا آقاجانلو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه1