:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : آرزو تقي لو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 2
نام : حسين بياتي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 2
نام : سیدمهدی رضوی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه1
نام : عبدالحمید تفویضی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : ناصر خلجي كره شالي
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 1
نام : رضا رستمخانی
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 1