:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : حسن سلیمانی مهر
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 1
نام : سماء موید ناصری
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : ساسان احمدي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : رويا رستمخاني
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : حميد قاسملو
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2
نام : سيما همتي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 2