:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : فاطمه نقي لو
حوزه قضایی : شهرستان ابهر
پایه وکالت : پایه 1
نام : عبدالحسين حسني
حوزه قضایی : شهرستان طارم
پایه وکالت : پایه 2
نام : پرويز رستمي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : جعفر سعيدي بهروز
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : خليل عزيزي ستوده
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت :پایه 2
نام : زهرا نادري
حوزه قضایی : شهرستان ماهنشان
پایه وکالت :پایه 2