:: وکلای عضو در مرکز

        

        


نام : فاطمه عباسي
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : عمران محبی
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت : پایه 1
نام : قدرت اله پرنلو
حوزه قضایی : شهرستان خدابنده
پایه وکالت : پایه 2
نام : علي اصغر محاوري
حوزه قضایی : شهرستان زنجان
پایه وکالت :پایه 1
نام : علي احمدي
حوزه قضایی : شهرستان ایجرود
پایه وکالت :پایه 2
نام : فهيمه جعفري
حوزه قضایی : شهرستان خرمدره
پایه وکالت :پایه 1