همایش تبیین اخلاق حرفه ای وکلا در آیینه دادسرا و دادگاههای انتظامی

یکشنبه 31 تیر 1397


حضور کلیه همکاران حوزه های قضایی استان در همایش الزامی است

 هیئت مدیره وکلا قوه قضائیه استان زنجان


نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 77