تبریک هفتم اسفند روز وکیل

چهارشنبه 7 اسفند 1398

شایسته ی بهترین درودها و شادباش ها هستند :

آنها که برای شام تارِ گرفتاران

"چراغ راه "

  برای دادخواهان ،

"چاره جو"

 برای دادجویان،

"امیدی روشن"

وبرای  مظلومان ،

"صدایی رسا" هستند ...

🌺خجسته و مبارک باد روز وکیل مدافع
بر وکلای شریفی که  هر کجا باشند ،
اعتبار و آبروی نظامِ  عدالتند.🌺

مرکزوهیئت مدیره وکلای قوه قضائیه استان زنجان

نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 141