تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسگری(ع)

یکشنبه 25 آذر 1397

گلخانہ وحے بس کہ زیباشده است🍃🌼

جبـریل درآن محوتماشاشده است🍃🌼

وقتے کہ نظرکرددراین گلشن،دید🍃🌼

یک غنچہ بہ نام عسکرے واشده است🍃🌼

🌺🎊🎉🌺هیئت مدیره وکلاءقوه قضائیه استان زنجان🌺🎉🎊🌺


نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 37